Mustafa Kemal'in maaşı ve mal varlığı ne kadardı?

Ata­türk’ün cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­aşı or­ta­la­ma 13.000 TL. Bu­gün için hay­li mü­te­va­zı bir rakam gi­bi gö­zü­kü­yor. Ama bu pa­ra­ya bu­gün­kü al­tın de­ğe­ri üze­rin­den bak­tı­ğı­nız­da karşını­za 700 bin TL ci­va­rın­da bir meb­lâğ çı­kı­yor.

26-09-2012


Atatürk’ün maaşı ve serveti

Yavuz Bahadıroğlu / Yeni Akit 

Üs­kü­dar’dan Sır­ma Ha­nım’ın so­ru­su şöy­le: “Ata­türk’ün ma­aşı ve mal var­lı­ğı uzun zamandır in­ter­net­te do­la­şı­yor ama fark­lı de­ğer­len­dir­me­ler ve ra­kam­lar var; aca­ba bu işin ger­çe­ği ne­dir?”

Ata­türk’ün cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­aşı or­ta­la­ma 13.000 TL. Bu­gün için hay­li mü­te­va­zı bir rakam gi­bi gö­zü­kü­yor. Ama bu pa­ra­ya bu­gün­kü al­tın de­ğe­ri üze­rin­den bak­tı­ğı­nız­da karşını­za 700 bin TL: ci­va­rın­da bir meb­lâğ çı­kı­yor ki, yi­ne al­tın üze­rin­den bu­gün­kü Cumhur­baş­ka­nı’nın ma­aşın­dan en az 24, TL üze­rin­den ise 44 kat faz­la ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

Hâl­bu­ki o gün­kü Tür­ki­ye, bu­gün­kü Tür­ki­ye’den 20-30 kat da­ha fa­kir­dir. Bu da göz önü­ne alı­nır­sa, ilk Cum­hur­baş­ka­nı’nın, son Cum­hur­baş­ka­nı’ndan re­el ola­rak 350-400 kat da­ha faz­la ma­aş al­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor.

Çok pa­ra: “Bu ka­dar pa­ra­yı ne ya­par­dı?” so­ru­su he­men ak­la ge­li­yor. Har­ca­ya­bil­di­ği kadarı­nı har­car, ar­tan pa­ra­sı­nı İş Ban­ka­sı’nda­ki özel he­sa­bın­da bi­rik­ti­rir­di.

Ay­rı­ca da İş Ban­ka­sı, Hint­li Müs­lü­man­la­rın (şim­di­ki Pa­kis­tan­lı­lar ve Bang­la­deş­li­ler) her kuru­şu­nun Mil­li Mü­ca­de­le’de kul­la­nıl­ma­sı için ara­la­rın­da top­la­yıp gön­der­dik­le­ri 500 bin TL. ile ku­rul­muş­tur.

Sa­vaş yıl­la­rın­da bu pa­ra­nın sa­de­ce 120 bin TL’si har­can­mış, ge­ri­ye ka­lan 320 bin TL. ile de İş Ban­ka­sı ku­rul­muş... Mus­ta­fa Ke­mal da ban­ka­ya or­tak...

Di­ye­cek­si­niz ki, İş Ban­ka­sı’nda­ki or­tak­lı­ğı­nı CHP’ye dev­ret­me­di mi? Et­ti. Ha­tı­rı sa­yı­lır serve­ti­nin önem­li bir bö­lü­mü­nü de Türk Ta­rih Ku­ru­mu ile Türk Dil Ku­ru­mu’na ba­ğış­la­dı.

Ama Türk Ta­rih Ku­ru­mu, dü­ne ka­dar, ta­ri­hi çar­pıt­mak için kul­la­nıl­dı, Türk Dil Ku­ru­mu ise di­li­mi­zi boz­mak için ak­la man­tı­ğa sığ­maz ke­li­me­ler uy­dur­du...

Bun­lar bir ya­na, 1950 se­çim­le­ri dâ­hil, gir­di­ği tüm se­çim­le­ri kay­be­den hal­kın des­te­ğin­den mah­rum bir CHP’nin, hal­kın kur­tu­lu­şu için gön­de­ri­len bir pa­ra­dan hâ­lâ ne­ma­la­nı­yor olması, siz­ce nor­mal bir du­rum mu­dur?

Za­ten ser­ve­ti­ni­zi ki­me bı­rak­tı­ğı­nız de­ğil, na­sıl edin­di­ği­niz önem­li­dir.

Şim­di ar­tık Ata­türk’ün ser­ve­ti­ne ge­le­bi­li­riz...

Ken­di­si hem CHP’li, hem “Ata­türk­çü”, hem de Ata­türk’ün hem­şeh­ri­si olan es­ki bakanlardan, es­ki TRT Ge­nel Mü­dür­le­rin­den ya­zar İs­ma­il Cem, “Tür­ki­ye’nin Ge­ri Kalmışlığı­nın Ta­ri­hi” isim­li ese­rin­de, Ata­türk’ün Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Rı­za So­yak’ın “Atatürk’ten Ha­tıra­lar” isim­li ki­ta­bı­na (Cilt.2, s.689) da­ya­na­rak, Ata­türk’ün mal var­lı­ğı­nın dö­kü­mü­nü dört say­fa ha­lin­de şöy­le ve­ri­yor:

Bu dö­küm­den or­ta­ya çı­kan ger­çek şu ki, Ata­türk, ül­ke­nin en ge­niş top­rak­la­rı­na ve sa­na­yi te­sis­le­ri­ne sa­hip zen­gin bir in­san­dı.

Ara­zi­le­ri­nin top­lam bü­yük­lü­ğü 154 bin 729 dö­nü­mü ge­çi­yor­du.

An­ka­ra’da, Si­lif­ke’de, Tar­sus’ta, Dört­yol’da, Ya­lo­va’da dev çift­lik­ler kur­dur­muş­tu.

Bu çift­lik­le­rin ge­li­ri­ni ise 1927 ile 1937 ta­rih­le­ri ara­sın­da yi­ne CHP’ye bı­rak­mış­tı.

1 bi­ra fab­ri­ka­sı, 1 malt fab­ri­ka­sı, 1 buz fab­ri­ka­sı, bir ga­zoz fab­ri­ka­sı, 1 ta­rım alet­le­ri fabrika­sı, 2 pas­tö­ri­ze süt fab­ri­ka­sı, 2 yo­ğurt ima­lat­ha­ne­si mev­cut­tu.

Ata­türk ay­rı­ca 13 bin ko­yun, 443 sı­ğır, 69 at, 2.450 ta­vuk, 16 trak­tör, 13 bi­çer-dö­ver, 5 kam­yon, 2 oto­mo­bil, 19 ara­ba ve bir de­niz mo­to­ru sa­hi­biy­di.

45 da­ire­si, 7 ağı­lı, 6 man­dı­ra­sı, 8 ahı­rı, 7 am­ba­rı, 4 sa­man­lı­ğı, 6 han­ga­rı, 4 lo­kan­ta ve ga­zi­no­su, 2 fı­rı­nı, 2 de se­ra­sı var­dı...

Oy­sa Ata­türk, Mil­li Mü­ca­de­le baş­lan­gı­cın­da ger­çek­le­şen kong­re­le­re ödünç el­bi­se­ler­le katıldı­ğı­nı “Nu­tuk” isim­li ese­rin­de gu­rur­la an­la­tı­yor.

El­bet­te ne fa­kir ol­mak ayıp­tır, ne zen­gin ol­mak suç­tur; son­ra­dan zen­gin ol­muş bir sü­rü fa­kir var. Önem­li olan zen­gin­li­ğin kay­na­ğı­dır.

Ba­zı­la­rı­mız, “Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu­su­na fe­da ol­sun” di­ye­bi­lir. Ben ise Hint­li Müs­lü­man­la­rın gön­der­di­ği o pa­ra­da kü­çü­cük bir hak­kım var­sa, CHP’ye he­lâl et­me­yi dü­şün­mü­yo­rum.

Etiketler : #Mustafa   #Kemal'in   #maaşı   #ve   #mal   #varlığı   #ne   #kadardı?   
YORUMLAR
  • hasan mensur    27-09-2012 13:35

    kemalın malvarlık tablosu ortaya çıkınca ister istemez cumhuriyetın ilk dünemi akla geliyor bir insanın çalışması neticesinde kazanılacak bir servet değil açık ortada bu paranın içinde bin bir yetimin hakkı hintli müslümanların göderdiği paralar vergi kılıfı altında zulmen müslüman halktan aldıkları para parası olmayanların para yerine hayvanlarını elerinde alıp gütürmeler vs vs vs bu sadece kemalın serveti birde onun yakın arkadaşlarını keşke kurcalasalar ve o dünemdeki onlarla irtibatlı olanlarının mal varlıklarını araştırsalar onların altında ne çıkar hintli müslümanların türkiyedeki müslümanlar için yolanan paralarında üzerine kondu mesela iş banklası halk paralarını verirken bu para din düşmanlarına halk partisine vs gideceğini bilseydi asla bir metelik dahi vermezlerdi haydi bakalım R T Erdoğan hukuku harekete geçirsin bakalım bin bir yetimin hakını onlara iade edilsın CHP kılıçdaroğlu hak ve hukuktan bahs ediyor işte hak işte hukuk tapınak yaptıkları anıt kabirde yatan atalarının bir nebzede olsa azabını hafifletmek için iş bankasını ve atalarının diğer tüm mal varlıklarını satışa çıkarıp bin bir yetimin hakkını onlara iade cesaretini göstersin bakalım sanmiyorum bizim küyümüzün adeti ölü mezara getirilince ey ahalı falanca adamdan razımısınız evet razıyız isterse razı değilim desin zokkayı yer ey ahali hakkınızı helal edermisiniz helal olsun isterse helal etmesın yoksa ikinci zokkayı yer allahın yapacağı sorgu sual insanların hakkını adaletle hüküm verme ceza veya mükafat kıyamet hesap cennet cehennem diye birşey bırakmadılarki her şey mezar başında biti adamın hayatını tertemiz gönahlarını silip mezara yoladılar allahın ayetlerine bir göz atalım bakalımda ikisinin arasındaki farkı anlıyalım hiç olmazsa Kıyamet gönü için adalet terazileri Kuraracağız.Öyleki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.(yapılan iş)bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız.hesap gürücü olarak biz yeterız.enbiya süresi 47 ayet Yakında sizide hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar rahman süresi 31 ayet allahın ayetleri gayet açık ve yoruma da gerek yok bu ayetlerden yola çıkıp baktığımızda onlar için bir kurtuluş yolu ufuktan gözükmiyor onların kurtuluşu yok yapılan bu zulumların hesabını hem ataları hemde kendileri verecek ve asla onların kurtuluşuda yok yapılan sayısız zulumleri izah etmeye gerek yok herkesçe biliniyor Gerçek şu ki, Karun,musa'nın kavmindendi,ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz,ona öyle hazineler vermiştik ki,anahtarları,birlikte(taşımayı)davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu(kasas,76Büylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde kavminin karşısına çıktı.dünya hayatını istemekte olanlar ah keşke,karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı.gerçekten o,büyük bir pay sahibidir dediler kasas 79 Hani kavmi ona (karuna)demişti ki şımarark sevinme,çünkü allah şımararak sevince kapılanları sevmez Allahın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara dünyadan da kendi payını(nasibini)unutma Allahın sana ihsan ettiği gibi. sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama . çünkü Allah,bozgunculuk yapanları sevmez (kasas suresi 76-77 dünya hayatnı istemekte olanlar Ah keşke,karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı.Ggerçekten o,büyük bir pay sahibidir dediler. kendilerine ilim verilenler ise yazıklar olsun size,Allahın sevabı,iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz dediler(kasas suresi,79-80)De ki bu. bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir bilmez mi ki gerçekten allah ,kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan sayısı bakımındandaha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. suçlu-günahkarlardan kendi günahları sorulmaz (kasa suresi81)dün,onun yerinde olmayı dileyenler, sabahladıklarında Vay,demek ki Allah,kullarından dilediğinin rızkını genişletip- yaymakta ve kısıp-daraltmaktadır. Eğer Allah,bize lütfetmiş olmasaydı,bizi de şüphesiz batırırdı. Vay,demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz demeye başladılar.(kasas suresi 82)Karunu firavunu ve hamanı da (yıkımauğrattık)Andolsun,.Musa onlara apaçık delilerle gelmişti. ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar(azaptankutrulup)geçecek değillerdi(ankebut suresi 39)işte asıl gerçek tablo haman karun firavun bel'am ve selefleri için gerekli cevap selam ve dua ile

  • g.bağdatlı.   27-09-2012 09:38

    Gördüğüm kadarı ile biri dünyanın yiyebildiği kadarını yemiş ve ödemesi gereken kabarık bir adisyon var elinde.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN