Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'yı bölme planı

Bu taslağa göre Mescid-i Aksâ Müslümanlar ve Yahûdîler arasında taksim ediliyor ve her birine belirli yerler veriliyor. Esasında bu teklif Mescid-i Aksâ'nın tamamını yahûdî mukaddesât ve mabedi sayıp Heykel Dağı (Cebelü'l-Heykel) ve Mabed Dağı (Cebelü'l-ma'bed) diye isimlendirmektedir. Fakat hâl-i hâzırdaki durum dolayısıyla Mescid-i Aksâ'nın bölünmesini kabul ediyor. Neticede ise Mescid-i Aksâ'yı sırf yahûdîlere ait üçüncü mabed yapmayı planlıyor.

28-12-2013


Likud Partisi'ne bağlı "Manhigut Yehudit Hareketi"nin, "Mescid-i Aksa'nın Müslüman ve Yahudiler arasında zaman ve mekânsal olarak bölünmesiyle alakalı proje teklifi.
Bu proje teklifi, İsrail parlamentosu knesset üyelerine, bakanlara ve din işleri başkan yardımcısına, bakanlığın bu projeyi üslenmesi ve resmi olarak kabul etmesi için sunuldu.
 
İsrail Parlamentosu Başkan Yardımcısı Moşe Zalman Feiglin liderliğindeki Likud Partisi'nin oluşumu olan ve kendilerine '' Manhigut Yehudit '' (Yahudi liderliği) ismini verdikleri harekete bağlı aktivistler bu proje teklifini hazırladılar ve ''mukaddes mekân olarak - tapınak tepesini koruma ve düzenleme kanun taslağı'' adı altında hazırlanmış bu proje teklifini din işleri başkanının masasına koydular ve knesset'e bağlı içişleri komitesiyle koordineli ve işbirliğiyle, İsrail hükümetinde ve parlamentosu knesset'te bu kararın kabul edilmesi için çalışacakları ilan duyurdular.
 
Mescid-i Aksa Vakfı bu proje taslağının İbranice yazılmış bir nüshasını elde etti. Arapça ve İngilizce dillerine tercüme ettiği gibi bu çok tehlikeli projeye eklenmiş bir haritayı da elde etti. Mescid-i Aksa Vakfı burada bu belgeyle birlikte haritayı sunarak projenin ihtiva ettiği tehlikeleri tespit ediyor.
 
Bu grubun üyelerinden Mihail faih (araştırma ünitesi müdürü) İbranici yayın yapan 7. Kanal'a,'' bu proje teklifinin din işleri başkanına sunulmak üzere hazırlandığını ve bu fikrin tapınak tepesinin sadece Yahudiler için kutsal olduğu esasından hareket ettiğini ve bu bölgenin egemenliğinin tamamen İsrail devletine verilmesi gerektiğini söyledi. Faih, konuşmasında, Mescid-i Aksanın bütün bölümlerinde ferdi Yahudi ayinlerinin yapılabilmesi, tapınak tepesinde Yahudi ayinlerinin düzenlenmesi için önerilen şartları yerine getirecek bir sözcünün görevlendirilmesi gerektiğini, toplu ayinler için, günün belli saatlerinde, doğu kısmında, rahmet kapısının yakınında bir alanın tahsisi edilmesi gerektiğini ve yine gerektiğinde toplu ayinlerin yapılabilmesi için özellikle bayramlarda, özel Yahudi günlerinde daha fazla alanın kullanılabilmesi yetkisinin verilmesini ayrıca bayramlarda ve özel Yahudi gülerinde tapınak tepesinin sadece Yahudilerle sınırlandırılabileceğini sözlerine ekledi.
 
Önemli not: tercüme çoğunlukla harfi olarak, bizim aslen kabul etmediğimiz ve geçersiz saydığımız İbranice terimlere uygun olarak edilmiştir, dikkat etmenizi rica ederiz.
 
Belge
 
YAHUDİ LİDERLİĞİ
 
10.2013
 
Mukaddes mekân olarak - tapınak tepesini koruma ve düzenleme kanun taslağı
1967 yılında çıkan kutsal mekânları koruma kanunun 4. Maddesinin gereğince yetkelerime dayanarak gelen düzenlemeleri yayınlıyorum. Bu düzenlemeler temel olarak geçici düzenlemelerdir ve sadece tapınak tepesi kapsamıyla alakalıdır.
 
BEYANAT
 
1. Bu düzenlemelerde
''Tapınak Tepesi'' - tapınak tepesi kapsamı, doğu sur duvarı ile batı duvarı arasındaki alanlarla, tapınak tepesinin güney sur duvarı ile tapınak tepesinin kuzey sur duvarı arası. Sur'un üst kısmı, bütün binalar, bütün üst geçitler veya alt geçitler ve oraya girişler bu alanlardan.
''sözcü'' - Din işleri başkanının görevlendirdiği kimse tapınak tepesinden sorumludur.
''Uygun elbise'' - ekte verilmiş ölçülere uygun bir şekilde.
''Kutsal Bölge'' - sarıyla renklendirilmiş mavi çizgiler içinde ekteki harita da belirlenmiş bölge.
''Mescid'' - tapınak tepesinin güney kısmında kalan Mescid-i Aksa buna caminin hizasındaki alanlar ve girişlerine götüren merdivenlerde dâhil. Mescit yüzeyindeki alanlar istisnadır.
''Bayramlar ve Özel İsrail günleri'' - ROŞ AŞANA(yıl başı ve ondan sonraki ilk gün), TSOM GEDALYA(3), YOM KİPUR, SUKOT(8), HANUKA(8), ASARA BETEVET ORUCU, TU BİŞVAT(Şevat ayının 15. günü kutlanan), TAANİT ESTER, PURİM, TAANİT BEHOROT, PESAH, LAG BAOMER, ŞAVUOT, ŞİVA ASAR BETAMUZ, TİŞA BEAV
Giriş Hakkı:
2. tapınak tepesi, Cuma günleri, İsrail bayram ve özel günleri, Müslümanların bayramları ve özel günleri hariç, her zaman ve bütün kapılarından atanmış sözcünün kararıyla giriş olacaktır.
Beyanatların Dağıtılması:
3. tapınak tepesinin bütün girişlerine Arapça, İbranice ve İngilizce mukaddes bir yere girildiğini belirten tabelaların konulması ve hacıların Yahudi kanunlarına göre hazırlanması ve yasaklı fiillerin tafsilatlı bir şekilde kendilerine bildirilmesi.
4. kutsal mekânların çevresinde 5 ten fazla afişin 20 mm nin üzerinde asılması ve iki afişinde 20mm altında yüksekliğe asılması. Asılan afişler Arapça, İbranice, İngilizce dillerinde olması ve üzerlerine burası tapınak tepesidir gerekli hazırlıkları yapmadan bu bölgeye girmek yasaktır yazısının yazılması.
Yasaklı Fiiller:
5. tapınak tepesi kapsamında yapılması yasaktır.
a. uygunsuz elbise.
b. seyyar satıcılık ve başka her türlü iş.
c. atanmış komiserin yazılı izni olmadan hayvanların sokulması.
d. her çeşit top oynanması.
e. tapınak tepesinde her türlü kazı, bina, mevcut binaların tamiri, geçici bina yapımı, komiserin yazılı izni olmaksızın yapılamaz.
f. gecelemek.
g. dini törenler, ibadet merasimleri ve 6. Düzenlemede bahsedilen fiillerin ve alçak sesle sessiz ibadetlerin istisna.
Dini törenleri ve ibadetlerin yapıldığı bölgeler.
6. dini törenler ve ibadet merasimleri gelen bölgelerde yapılabilir.
a. tapınak tepesinin doğu kısmında haritada yeşil çizgilerle belirtilen alanda Yahudiler dini tören ve ibadet ritüellerini yapabilirler.
b. Müslümanlar dini törenlerini ve ibadetlerini Mescid-i Aksa kapsamında yapabilir.(kıble)
c. belirlenmiş bu bölgelerin Cuma, bayram, cumartesi ve özel günlerde, genişletilmesi görevlendirilmiş komiserin yetkileri dahilindedir.
d. kutlama bölgesine taşınacak kutsal gereçlerin nasıl nakledileceğine komiser karar verir.
Komiser/sözcünün yetkileri
7. komiser yetkilendirilmiştir.
a. Bu düzenlemelerin yürürlülüğe girebilmesi için karar çıkarmak.
b. Yetkilerin ilgili kişiye verilmesi.
c. tapınak tepesi kapsamında zikredilen kurallara aykırı davranan yada komiserin görevini yapmasına engel teşkil eden kişilerin cezalandırılması.
Ceza:
8. düzenleme talimatlarından herhangi birini aşan kişiye 6 ay hapis ya da 50 bin şekel ceza terettüp eder.
Açıklamalar:
2000 yıl sürgünün ardından sonra İsrail halkı topraklarına tekrar geri döndü. Tapınak tepesi, İsraillin bağımsızlığını ilan ettikten 19 yıl sonra özgürleşti ve o günden bu güne dek 50 yıl geçti. Tapınak tepesinin kutsallığına binan bu süre zarfında koruma faaliyetleri sonuçsuz kaldı. Şuan Tapınak Tepesinin kontrolü, kendisine Yahudi etkisinin azaltılmasını, Yahudi eserlerinin ve kalıntılarının ortadan kaldırılmasını şiar edinmiş İslami vakıfların elindedir. Bütün bunlar adalet, doğruluk ve İsrail kanunlarının hilafına yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin hedefi, Yahudi halkı için kutsiyeti bulunan mekânlarda, tasarruf ve davranış kurallarının yeniden düzenlenmesidir. Üçüncü derecede, İslami kitle için kutsiyeti bulunan mescidi aksanın bir kısmı da buna dâhildir. Bu mekân sadece kendisinde birinci ve ikinci tapınakların bulunduğu tarihi bir misyona sahip mekân değildir bilakis her saat, her gün, dünyanın her köşesinden Yahudilerin dualarının yöneldiği bir yerdir ve bütün dünya Yahudilerinin umutları bu kutsal mekânın, bütün dünyaya bir etkisi olması bakımından, ruhen, kültür olarak yenilenmesinde yoğunlaşmıştır.  Bu düzenlemeler, İsrail halkının ve bütün dünya halklarının tanındığı, rabbe ibadetin edileceği ruhani bir merkez haline geleceği güne kadar geçici düzenlemelerdir bunu gerçekleşebilmesi içinde tapınağın ikame edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 
DİN İŞLERİ BAKANLIĞI
 
Bölme teklifi ile alâkalı bir okuma
 
Aslında ve esasında bâtıl kabûl ettiğimiz bu kanun taslağının ayrıntılarını okuduğumuzda önümüze Mescid-i Aksâ'nın varlığını tehdîd eden pek çok tehlikenin çıktığını görmekteyiz. Yapılacak oluna derinlemesine bir okuma Mescid-i Aksâ'nın çok tehlikeli bir merhalede olduğunu gösterecektir. İşgâl piramidinin zirvesinden zannedilen Sülaymân mabedi cemiyetlerine onlardan bütün İsrail halkına kadar işgalci yapının tamâmı alenî ve resmî bir şekilde bu tehlikeye sebebiyet vermektedir. Bu teklif, Mescid-i Aksâ'dan İslâm şiarlarının sökülmesini, bütün Mescid-i Aksâ sahâsında İslâmî Vakıflar Dairesine ait yetkilerin sonra erdirilmesini ve bu yetkilerin İşgalci İsrâil tarafından kurulmuş özel bir heyete devredilmesini hedeflemektedir. ... bilakis bu kanuna göre Mescid-i Aksâ mukaddes yahûdî yerleri içerisinde isrâil dinleri bakanlığına bağlı oluyor. Böylelikle bu bakanlığın yetkisi çerçevesinde Yahudi mukadde mekânları kanunları sınırları içerisinde işlem görüyor.
 
Bu taslağa göre Mescid-i Aksâ Müslümanlar ve Yahûdîler arasında taksim ediliyor ve her birine belirli yerler veriliyor. Esasında bu teklif Mescid-i Aksâ'nın tamamını yahûdî mukaddesât ve mabedi sayıp Heykel Dağı (Cebelü'l-Heykel) ve Mabed Dağı (Cebelü'l-ma'bed) diye isimlendirmektedir. Fakat hâl-i hâzırdaki durum dolayısıyla Mescid-i Aksâ'nın bölünmesini kabul ediyor. Neticede ise Mescid-i Aksâ'yı sırf yahûdîlere ait üçüncü mabed yapmayı planlıyor.
 
Bu tasarı ekinde bulunan harita ile Mescid-i Aksâ'nın, kıble tarafında bulunan üstü kapalı camiden ibâret olduğunu ve sadece orada Müslümanların ibâdet edebileceğini söylemiş oluyor. Daha da ötesi Aksâ'nın güney kısmını güney mihrâbı olan "Ez-zaviye'l-hanseniyye mıntıkası"nı Mescid-i Aksâ'dan ayırıyor. Kubbetü's-sahra ve onun doğu tarafındaki bütün sahânın sırf yahûdî mukaddes alanı olduğunu söylüyor (ekteki mavi çizgi ve sarı renkli bölge). Yine Mescid-i Aksâ'nın yaklaşık beşte birine tekâbül eden alanı (Haritada yeşil çizgi ile belirlenmiş bölge) yahûdî ibâdetlerinin bütün rükunlarıyla gerek ferdî gerekse toplu bir şekilde yerine getirildiği bölge olarak kabul ediyor. Daha da ötesi bütün Mescid-i Aksâ sessiz bir şekilde kitap ve diğer mukaddes gereçleri taşımadan yapılan yahûdî ibâdetlerinin icrâ edilebileceği bir mekân kabul ediliyor.
Diğer taraftan teklif, Mescid-i Aksayı yenileme, bakım-onarım vb. işlemlerinin yapılabilmesi için atanmış komiserden izin alınmasını şart koşuyor.  Ayrıca kasıtlı olarak Mescid-i Aksa'da, itikaf yapılmasını engellemek için, gecelemeyi yasaklıyor.
 
Sabit Duruş:
 
Şunu kesinlikle vurgularız ki mescidi aksanın yeraltı ve üstü de dâhil olmak üzere bütün alanları 144 dünümdür ve Mescid-i Aksa Müslümanların hakkıdır, Müslümanların dışındı hiç kimsenin en ufak bir toprak parçası dahi hakkı yoktur, Mescid-i Aksanın yönetimi sadece ve sadece Müslümanların hakkıdır. Bu ve benzeri tasarı ve planlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu tasarıyı Mescid-i Aksaya karşı işgalciler tarafından tırmanarak devam eden bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu sefer Mescid-i Akasa'ya karşı yapılan bu saldırılar daha önce hiç olmadığı kadar çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Mescd-i Aksayı tehdit eden bütün tehlikelere karşı korumak için, resmi olarak ve halk bazında acil çalışmaya çağırıyoruz. Şunu da vurgulamak isteriz ki, Mescd-i Aksanın korunması için gece ve gündüz olan gayretimizle çalışıyoruz, Mescid-i Aksa avlusunda ilim halkaları, bayrak yarışları düzenliyoruz. Kudüs'te ve bu bölgede yaşayan Müslümanları mescidini ziyaretine teşvik ediyor ve bunun için çalışıyoruz bu suretle Mescid-i Aksada namaz kılanların sayılarını artmış oluyor. Yapılan bu faaliyetlerle de Mescid-i Aksaya Sahip çıkmaya devam ediyoruz.
 
Şeyh Raid Salah
 
Filistin İslami Hareketi Başkanı
 
(Haber7)

Etiketler : #Siyonist   #rejimin   #Mescidi   #Aksa'yı   #bölme   #planı   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN