"Kavramlar Kalelerimizdir" kitabı okuyucuyla buluştu

Sitemiz editörü Şükrü Hüseyinoğlu'nun "Kavramlar Kalelerimizdir" kitabı okuyucuyla buluştu.

24-10-2022


Sitemiz editörü Şükrü Hüseyinoğlu'nun "Kavramlar Kalelerimizdir" kitabı okuyucuyla buluştu.
 
"Kavramlar Kalelerimizdir" adlı kitabın önsözü şöyle:
 
Kavramlar evet bizim kalelerimizdir. Rabbimiz, bizim için hayat menbaı, dünya ve âhiret sadetinin yol haritası olarak bildirdiği din-i mübin-i İslam'ı kavramlar üzerine bina etmiştir. Bu itibarla İslam'ı anlamak ve yaşamak ancak onun kavramlarını doğru kavramakla mümkündür.
 
Tabi İslam'ın, kendi ölçülerine ittibayı, öncelikle bâtıl inanç sistemi ve dünya görüşlerinden teberri temeli üzerine kurduğunu hatırlayacak olursak, özellikle egemen câhiliye anlayışlarının kavramlarını da, onlardan teberride zaafa düşmemek, onları "ödünç almak" gibi eklektik yaklaşımlara sapmamak için bilmemizin elzem olduğunu da söylemeliyiz.
 
Kadim câhiliyelerin olduğu gibi, modern ve post-modern câhiliyelerin kavramlarını da bilmemiz, teberri bilinci açısından önemlidir.
 
İşte İslam'ın kavramlarını kavramak, ancak bu "kavramsal teberri" ile birlikte mümkün ve işlevsel olabilecektir.
 
Kavramları doğru kavramak, hakkı hak bilip ona ittiba, bâtılı bâtıl bilip ondan ictinap etmek açısından elzem bir mükellefiyettir. Hele, hakla bâtılın arasının ayrılması yerine, alabildiğine birbirine bulandırıldığı, ölçülerin, ilkelerin bulanıklaştırıldığı, bâtıla hak elbisesi giydirilmek için resmi ve gayri resmi çabaların tam anlamıyla tavan yaptığı günümüzde...
 
İşte kavramları doğru anlamak, bize sonu dünyada zillet, âhirette ziyan olacak olan bu gibi sapmalardan koruyacak, istikamet krizlerinden salim kılacaktır.
 
"İlim" ve "Alim" kavramlarını izah etmeye çalışırken yer verdiğimiz İbn Fâris'in "ilim" tarifinde de görüleceği üzere, Rabbimizin bize Kitab-ı Kerimiyle bildirdiği ilmin temel gayesi de zaten, hakla bâtılı ayırt etmek, birbirinden keskin hatlarla ayırmaktır.
 
İslam'ı anlama ve yaşama hususunda kavramların önemi, ilk nesilden bugüne ilim ehlinin farkında oldukları ve emek harcadıkları öncelikli bir konu olagelmiştir.
 
İbn Manzur'un "Lisanul Arab"ı, İbn Fâris'in "el-Luğa"sı, İsfahani'nin "Müfredat"ı, sonraki dönemlerde ve bugün kaleme alınan kavram eserlerine de kaynaklık yapan ilk dönem lügat/kavram çalışmaları arasında ilk akla gelenlerdir.
 
Mevdudi'nin 20. asırda kaleme aldığı ve "İlah", "Rab", "İbadet" ve "Din" kavramlarını gündem ettiği son derece küçük hacimli "Kur'an'da Dört Terim" adlı eserinin İslam coğrafyasında meydana getirdiği büyük uyanış hamlesini hatırladığımızda, kavramları doğru kavramanın önemini bir kez daha anlamış oluruz.
 
Gayret bizden, başarı Rabbimizdendir.
 
Şükrü Hüseyinoğlu
11 Şaban 1443 / 14 Mart 2022 - İstanbul
 

Etiketler : #Kavramlar   #Kalelerimizdir   #kitabı   #okuyucuyla   #buluştu   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN