Dava sahibi ve Müslüman olmak için “adam olmak” şarttır

Kötü huylarını terbiye etmemiş ve güzel hasletleri kazan/a/mamış bir kişi, nerede olursa olsun, aynı şekilde davranacaktır. Korkak kimse, her zaman korkaktır.

18-10-2016


Kendinizi nasıl ve neye göre yetiştireceğiz Neleri öğrenmeli ve neleri bilmeliyiz.
İnsanlara sadece görünüşlerine göre mi muamele edeceğiz.
İnsanlarla ya da insanlara iş yaparken neyi esas alacağız.
Ya da çocuklarımızı ve diğer insanları nasıl terbiye edeceğiz Bilgi ve ahlak nasıl verilir.
 
Bu yazımızda; öncelikli olanın şahsiyet sahibi olmak ve insanlara da önce şahsiyet kazandırmak olduğu meselesini izah etmek istiyoruz.
 
1. Adam olmaktan kastımız; insanın fıtratına uygun davranması ve temel duygularını terbiye etmesi yani şahsiyet sahibi olmasıdır. Bunun için de kabalık, korkaklık, yalan, tembellik, ikiyüzlülük, ihanet, kıskançlık, cimrilik ve acizlik gibi kötü huylardan kurtulmak; kibarlık, cesaret, dürüstlük, çalışkan ve azimli olmak, mertlik, vefa, güvenilir olmak, cömertlik ve izzeti nefis gibi güzel hasletleri kazanmak/kazandırmak gerekiyor.
 
2. Müslüman olmak için de adam olmak şarttır. Kötü huylarını terbiye etmemiş ve güzel hasletleri kazan/a/mamış bir kişi, nerede olursa olsun, aynı şekilde davranacaktır. Korkak kimse, her zaman korkaktır. Cimri ise her durumda cimridir. İslam dini, aslında insanın temel duygularını terbiye etmeyi esas almıştır. Fakat fıtratı yani bu temel duygularını zedeleyen ya da tamamen kaybeden kimselerin terbiyesi mümkün değildir. Kalplerin mühürlenmesi olarak ifade edilen bu duruma örnek olarak vicdan, adalet ve insaf duygularını kaybetmiş olan Firavun ve Ebu Cehil verilebilir. 
 
3. “Hatırlat. Zira nasihat fayda verir”  ayeti kerimesi de yine şahsiyetli olanlar için geçerlidir. Zira başka bir ayeti kerimede de “Hatırlat zira nasihat mümin olanlara fayda eder”  buyrulmaktadır. Yani nasihat, adam olana fayda verir. Şahsiyetini, insaf ve merhametini kaybetmiş kimseye nasihat fayda vermez.
 
4. “Bu Kur’an ile müminler için şifa ve rahmet indiririz. Fakat Kur’an, zalimlerin sadece zararını (ve isyanlarını) arttırır”  ayeti kerimesi de nasihatin ve hatta her türlü eğitimin, şahsiyetli olmayan kimselere fayda yerine zarar vereceğini ifade etmektedir.
 
5. Anlaşma ve sözleşme de adam olan ile yapılır. Bu yüzden münafık ve kâfirlere verilen sözlerin tutulması emredilmiş ancak tedbirin de elden bırakılmaması şiddetle tavsiye edilmiştir. “İnsanlardan öyleleri vardır ki görünüşünden adam zannedersin… Ama onlar içi boş odunlardır”  ayeti kerimesi, bu anlattıklarımızı çok güzel şekilde özetlemektedir.
 
6. Meslek ve ehliyet sahibi olmak için de esas olan şahsiyettir. Teknoloji ve bilimdeki gelişmelere rağmen insan unsurundan kaynaklanan hata ve ihmallere dair yığınla örnek, kastımızı anlatmak için yeterlidir.
 
7. Bilgi ve diğer insani hasletler için de öncelik, şahsiyetli olmaktır. Gelişmişlik, eğitim ve daha bir sürü özel yetenekler, gelişmiş medya ve yayın organları; insanlara şahsiyet kazandırmakta yetersizdir.
 
8. Şeytanı şeytan yapan, bilgi ve tecrübesidir. Yani şahsiyet olmadığından bütün bilgi ve beceriler, daha da tehlikeli bir hal almaktadır. Bilgi, yalancının profesyonel yalancı olmasına sebeptir. Yine beceri, korkaklık ve cimriliğe engel değildir. Eğitim de yine insanların geniş ufuklu ve ileri görüşlü olması için tek başına yeterli değildir.
 
9. Şahsiyet kazanmak için aile esastır. Zira insan, temel duygularını anne ve babasından miras alır. Bu temel duyguların şekillenmesi için de yine aile terbiyesi ve görgüsü esastır. Bu yüzden eş seçerken, nesebi ve güzel ahlakı da dikkate almak gerekiyor. 
 
10. Yani insan, bazı şeyleri öğrenerek elde edemez. Ya doğuştan meyillidir ya da ailede görerek, yaşayarak öğrenir. Bilgi ve diğer şeyler, bu kazanılmış temel meziyetleri geliştirmek ve hayata yansıtmak için gereklidir.
 
11. Çocuk parayla değil emekle terbiye edilir. Bunun için gezmemizden, boş vaktimizden ve diğer boş uğraşlarımızdan, uykumuzdan fedakârlık yapmak icap ediyor.
 
12. Çocuğu terbiye etme vazifesi babanın sorumluluğundadır. Anne bu konuda babaya yardım edebilir. Fakat unutmamak gerekiyor ki bir evladın hesabı ahiret günü önce babasından sorulacaktır. Tabi ki kız evlat anneyi örnek alacaktır. Ancak bunların da idaresi ve planlanması babaya aittir. 
 
13. Bu nedenle cennet annelerin ayakları altında iken baba da cennetin orta direğidir.
 
14. Evlatlarımızı ve öğrencilerimizi, bize hizmet etsinler ya da onlarla gurur duyalım diye değil, Allah rızası için yani karşılığını Mevlâ’dan bekleyerek yaparız.
 
15. Anne, baba ve hocalarla helalleşmenin tek yolu; evlatlarına ve öğrencilerine hizmet etmektir. Yoksa bir evlat, asla maddi olarak anne babasının hakkını ödeyemez. Bir öğrencinin de yine aldığı ilimleri geri vererek hocalarıyla helalleşmesi mümkün değildir.
 
16. Terbiye etmekten kasıt, şahsiyet kazandırmaktır. Buna dilimizde EĞİTİM diyoruz. ÖĞRETİM ise bilgi vermektir. Bilgi, ihtiyaca göre başka yerlerden de alınabilir. Ancak şahsiyet, transfer edilmez.
 
Turgut Akyüz

Etiketler : #Dava   #sahibi   #ve   #Müslüman   #olmak   #için   #adam   #olmak   #şarttır   
YORUMLAR
  • Huseyi̇n Şaşmaz*uzun   02-07-2018 18:33

    Kendimizi nasıl ve neye göre yetiştireceğiz Neleri öğrenmeli ve neleri bilmeliyiz.? *** Önce şunu bilmeliyiz. Bu günün 2018 insanı zehirlenmiş ümitsiz bir vakıadır. Onun için öncü etiket sahibi kişilerin şu aşağıdaki fikrin üzerine yoğunlaşıp bir paket halinde yeni nesillere hazırlamalıyız. Bakış açısı.Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin https://bredaholland.blogspot.com/2018/06/baks-acshayat-sana-pek-cok-kucuk-parca.html http://www.islamvehayat.com/dava-sahibi-ve-musluman-olmak-icin-adam-olmak-sarttir_d11854.html

  • HUSEYİN ŞAŞMAZ   19-10-2016 11:29

    insanın fıtratına uygun davranması ve temel duygularını terbiye etmesi yani şahsiyet sahibi olmasıdır. Bunun için de kabalık, korkaklık, yalan, tembellik, ikiyüzlülük, ihanet, kıskançlık, cimrilik ve acizlik gibi kötü huylardan kurtulmak; kibarlık, cesaret, dürüstlük, çalışkan ve azimli olmak, mertlik, vefa, güvenilir olmak, cömertlik ve izzeti nefis gibi güzel hasletleri kazanmak/kazandırmak gerekiyor. ********************************** Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır. Bu vakıa, ister dışarıda hissedilen bir vakıa olsun isterse hissedilen bir vakıaya dayalı olarak dışarıda var olduğu tam bir teslimiyetle kabul edilen bir vakıa olsun, zihinde idrak edilebiliyorsa bunlar birer mefhumdurlar. Bunların dışındaki cümlelerin ve kelimelerin anlamları mefhum olarak isimlendirilemez. Bunlar ancak soyut bilgilerdir. Mefhumlar, ya vakıayı bilgilerle ya da bilgileri vakıayla ilişkilendirmekle oluşurlar. Bu oluşum, vakıa ve bilgileri birbiri ile ilişkilendirme anında, vakıa ve bilgilerin ölçüldüğü kaide veya kaidelere göre daha da netleşir. Yani vakıa ve bilgileri birbiriyle ilişkilendirme anındaki akletmesi, kavraması oranında billurlaşır. Böylece kişide, cümleleri ve lafızları anlayan, somut vakıasıyla manaları idrak eden ve bunlar hakkında hüküm veren akliyet/zihniyet meydana gelir. Buna göre akliyet; bir şeyi akletme, idrak etme keyfiyetidir. Bir başka anlatımla akliyet; tek bir kaideye veya belirli kaidelere göre değerlendirilerek, vakıanın bilgilerle veya bilgilerin vakıayla ilişkilendirilmesi keyfiyetidir. İşte, bu nedenle İslami akliyetile komünist akliyet, kapitalist akliyet, karışık akliyet ve düzenli akliyet arasında fark vardır. Kişide var olan mefhumların neticeleri ile insan, idrak ettiği vakıaya yönelik davranışlarını, vakıaya yönelme veya ondan yüz çevirme şeklinde görülen eğilimini belirler ve eğilimlerini özel bir eğilim ve belirli bir zevk haline getirir. Eğilimler; ihtiyaçlarını doyurmak istediği eşyalar hakkında insanda var olan mefhumlarla bağlantılı olarak, ihtiyaçlarını doyurmaya yönelten yönelticilerdir. İnsandaki meyiller, organik ihtiyaçları ve içgüdüleri doyurmayı gerektiren hayati güç tarafından ortaya çıkartılır. Bağlantı bu güç ile mefhumlar arasında olur. Tek başına bu eğilimler yani hayat hakkındaki mefhumlarla bağlantılı olan yönelticiler insanın nefsiyetini oluşturur. O halde nefsiyet;içgüdüleri ve organik ihtiyaçları doyurma keyfiyetidir. Diğer bir ifade ile ihtiyaçları doyurmaya yönelten yönelticilerin mefhumlarla ilişkilendirilmesi keyfiyetidir.Nefsiyet, hayat hakkındaki mefhumlarla bağlantılı olarak, eşya hakkında insanda var olan mefhumlarla, insanın içinde doğal olarak var olan yönelticiler arasındaki bağlantıdan meydana gelen zorunlu bir sentezdir. İşte, bu akliyet ve nefsiyet ile şahsiyet oluşur. Akıl ya da idrak insanın fıtratında bulunmasına, her insanda kesin olarak var olmasına rağmen akliyet,ancak insanın fiili ile meydana gelir. Meyiller de insanla beraber yaratılmış olmasına ve her insanda kesinlikle bulunmasına rağmen nefsiyetde insanın fiili ile oluşturulur. Ancak bilgiler ile vakıayı birbirine bağlama esnasında, bunları ölçmede kullanılacak kaide veya kaidelerin bulunması ile anlam netleşir vemefhumhaline gelir. Yöneltici etkenler ile mefhumlar arasında meydana gelen sentez, yönelticileri netleştirir ve meyil haline getirir. İlişkilendirme anında insanın bilgileri ve vakıayı ölçmede kullandığı kaide veya kaideler nefsiyetin ve akliyetin oluşumunda yani belirli bir şahsiyetin oluşumunda en büyük etkendirler.Akliyetin oluşumunda kullanılan kaide ve kaideler, nefsiyetin oluşumunda kullanılan kaide veya kaidelerle aynı olmazsa insanda bulunan akliyet ve nefsiyet birbirinden farklı olur. Çünkü o zaman insan, eğilimlerini iç dünyasında var olan kaide veya kaidelere göre ölçer. Yönelticilerini akliyeti oluşturan mefhumların dışındaki mefhumlara bağlar. Bu durumda ise fikirleri ile eğilimleri başka başka, birbirine zıt, farklı olur. Böylece seçkin olmayan bir şahsiyete sahip olur. Çünkü kelimeleri ve cümleleri anlayışı, vakıayı idraki, eşyaya olan meylinden farklı bir şekilde meydana gelir. Bu nedenle şahsiyetin tedavi edilebilmesi ve seçkin bir şahsiyetin oluşturulabilmesi, ancak insanın akliyeti ve nefsiyeti için aynı anda ancak tek bir kaidenin bulunması ile gerçekleşir. Yani bağlantı kurma esnasında bilgileri ve vakıayı değerlendirmede kullanılan kaidenin, yönelticilerle mefhumlar arasındaki sentezin sağlanmasında da aynen kullanılmasıyla tek kaide ve tek ölçü üzere seçkin bir şahsiyet oluşur. https://huseyinsas.blogspot.nl/2015/11/mefhumlar-zihinde-vakas-idrak_12.html?showComment=1474651280206#c3305504782281664718

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN

seks shop sex shop seks shop sex shop istanbul vibratör erotik shop vibratör vibratör vibratör izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop seks shop seks shop seks shop istanbul seks shop istanbul seks shop istanbul sex shop sex toys istanbul izmir sex shop izmir sex shop sex shop izmir sex shop izmir sex shop izmir izmir sex shop bakırköy sex shop kadıköy sex shop ataşehir sex shop